Onze missie

Onze missie is ons in te zetten voor kansarme kinderen, jongeren en volwassen en hun wereld te verbeteren ,door het creëren van kansen door middel van scholing met een gevulde maag.

Op Java heerst het grootste deel van het jaar droogte, wat een economische achterstand veroorzaakt. Hierdoor zijn er minder kansen om te kunnen leren en te werken aan de toekomst. Kinderen groeien op in kindertehuizen en volwassenen hebben nooit de mogelijkheid gehad om te kunnen leren.  Daarom willen we onze hulp niet beperken tot de weeskinderen, maar iedere burger die de hulp nodig heeft om zich zelf te kunnen ontwikkelen en zo hun kansen te vergroten.


Onze aanpak

Stichting PuraDasa verhoogt de kansen voor burgers van java, door het aanbieden van voedselvoorzieningen en het aanbieden van lesprogramma’s en middelen.

Uit giften en sponsoring verkregen gelden komen direct ten goede aan de projecten in Java. Voor alle werkzaamheden schakelen we lokale ondernemers of vrijwilligers in . PuraDasa heeft geen overheadkosten. Zowel in Nederland als in Indonesië werken wij  met vrijwilligers. Alles wordt uit eigen zak betaald. De accountant die de jaarlijkse cijfers controleert en de jaarstukken opmaakt werkt  hieraan op vrijwillige basis. Deze website is gehost en opgesteld op vrijwillige basis.Onze Visie

Algemene kennis is de basis van het creëren van kansen. Leren kan enkel met een gevulde maag. Daarom starten we de dag met een maaltijd en eindigen we met een maaltijd. De maaltijd wordt gezamenlijk klaar gemaakt, gegeten en opgeruimd. Dit om de sociale verbintenis te versterken en de leermogelijkheden optimaal te ondersteunen. Als stichting willen we een veilige basis creëren om de kansen te vergroten naar gelijkheid. Niemand uitgezonderd.


Strategie

De bovenstaande missie en visie worden werkelijkheid door het financieren van initiatieven in Java. Initiatieven is een breed begrip, waarbij concreet gedacht wordt aan schoolgebouwen, lesmaterialen, trainingen en trainingsmaterialen en het voorzien in schoolgelden. Maar ook aan training op locatie. Te allen tijde gecombineerd met voedzame maaltijden, die samen worden bereid.

De komende drie jaar zal de focus op ondersteuning nader worden gespecificeerd, waarbij duidelijk zal worden binnen welk spectrum van ‘ondersteuning’ Stichting PuraDasa actief zal gaan blijven.

Het initiëren van nieuwe projecten zal in samenwerking met lokale agentschappen en lokale ondernemers/partners in Java worden gedaan. De reden om de initiatiefase bij deze personen neer te leggen heeft te maken met de daadwerkelijke ‘needs and wants’. Wij kunnen op afstand onmogelijk bepalen waar men in de dorpen, regio’s en steden daadwerkelijk behoefte aan heeft. Om deze reden kan iedere instantie, inwoner of organisatie een projectaanvraag indienen en deze bij ons neerleggen. Naast de keuze voor lokale agenten wordt de lokale bevolking eigenaar gemaakt bij- en van een project en zal de verantwoordelijkheid en het onderhoud volledig in handen zijn of komen van de lokale bestuurders.

Zo sluiten wij aan op de prioriteit en dus op de behoefte van de mensen. De projecten worden ter plekke gemanaged, zodat de lokale kwaliteiten optimaal worden benut. Wij zijn niet de experts, dat zijn onze lokale agenten dan wel partners.


We passen aan

De visie is geen vaststaand feit, wij willen aansluiten bij de behoefte van de lokale partners. Naast trainingen zal de stichting in overweging nemen om voedselpakketten of klaargemaakte maaltijden te blijven aanbieden. Daarnaast zal de stichting in tijden van de pandemie noodhulp blijven bieden in de vorm van voedsel.


Lokale controle

Op dit moment is Tri Bowono ons lokale contactpersoon in Indonesië. Hij is gedurende het toeristen seizoen reisgids en laat menig toerist proeven van de natuur en cultuur van Java. Bevriende touroperators hebben hem gerecommandeerd voor zijn tourkunst en werken al meer dan 12 jaar met hem. Betrouwbaar met het hart op een goede plaats.

Tri hebben we door de pandemie helaas nog niet Live mogen ontmoeten. We zouden hem ontmoeten in zomer 2020. Door onze uitgestelde reis wilden we iets doen om hem tegemoet te komen. Maken we een bedrag over? en zo ja hoeveel? We hadden tenslotte niet iets vastgelegd verder.

We wilden met onze reis, mijn roots opzoeken en kindertehuizen bezoeken om uit te vinden, waar er nu precies behoefte aan was. Toen ontstond het idee om hem te vragen om dit voor ons te doen. Zo ging hij op pad met een budget, op zoek naar behoeftige kindertehuizen en burgers.  Een moeilijke taak voor hem. Want wie en welke organisatie is te vertrouwen. Als je iets schenkt, komt het wel bij de kinderen aan? Als dit soort vragen heeft hem gedurende maand bezig gehouden.

Hij selecteerde twee kindertehuizen en constateerde dat voedsel in deze pandemie de eerste prioriteit had. Daarnaast vond hij arme burgers en gezinnen, die moeite hadden om te zorgen voor een dagelijkse maaltijd. En zo zijn we de projecten gestart. Hij kocht bij lokale boeren en ambachtslieden de producten in, riep de hulp van werkzoekenden in en ging met zijn gezin aan de slag met het eerste project.

Als de situatie het toelaat brengen we een jaarlijks bezoek om de mensen te ontmoeten en om de projecten te bekijken en op zoek te gaan naar nieuwe projecten.